Aktuálně ze ZŠ

Doporučený postup řešení u akutních onemocněních v průběhu pandemie COVID19

V přílohách je doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocněních v průběhu pandemie COVID19, který je určený všem školám a školským zařízením a rovněž i zákonným zástupcům dětí/žáků.

MZDR v přiloženém dopisu žádá, aby v praxi bylo postupováno v souladu s přiloženými dokumenty, a to počínaje dnem 15. 9. 2020.

pdfCovid ve školách

pdfVýstup AK

pdfAlgoritmus respirací

pdfAlgoritmus izolace a karantény

 

Od 10. 9. 2020 povinné roušky

Vzhledem k současné situaci v šíření virového onemocnění COVID-19 připomínám, že se v prostorách školy budou nosit od 10. září roušky.

Na naší škole budeme respektovat rozhodnutí kompetentních orgánů (ministerstva zdravotnictví), a proto je nutné, aby každý žák měl s sebou k dispozici nejlépe minimálně dvě roušky a sáček na použitou roušku.

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 - doplnění školního řádu

Hygienická a protiepidemiologická pravidla

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám, nebude-li určeno ředitelem školy jinak.
Nošení roušek se řídí pokyny příslušného ministerstva. K 1. 9. 2020 žáci i učitelé v základní škole roušky mít nemusí, nebude-li stanoveno jinak.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze vzdělávací aktivity.
Neprodleně po odchodu ze šatny musí každý použít dezinfekci na ruce, která je umístěna tak, aby ji žák mohl použít po odložení svršků a přezutí se do školních přezůvek.
Doporučuje se umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) po vstupu do třídy.
Žáci si myjí ruce vodou a mýdlem, případně si ruce desinfikují určeným prostředkem.
Na WC a ve školní jídelně jsou nově instalovány výkonné osoušeče rukou, v každé třídě bude zásobník jednorázových ručníků.
V případě onemocnění dítěte se hlásí tato skutečnost třídnímu učiteli, řediteli školy, popřípadě zástupkyni ředitele školy – viz výše kontakty.
V případě onemocnění zaměstnance školy se toto hlásí řediteli školy, popřípadě zástupkyni ředitele školy.
Aktuální oznámení se zveřejňují na webu školy, popřípadě u vchodu do školy.
Škola průběžně dětem (žákům) studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Škola vyčlenila zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných protiepidemických opatření podle pravidel vyplývajících ze semaforu – prostor před vrátnicí.
V souladu s pokyny a doporučeními ministerstev škola omezí hromadné kulturní a sportovní aktivity.
Při střídání žáků v učebnách zajistí vyučující před zahájením výuky, aby místnost a prostředky (počítače, sluchátka) byla řádně dezinfikována, místnost vyvětrána.
Dle možností budeme eliminovat setkávání žáků prvního a druhého stupně (případně dle aktuální situace a pokynů ministerstev).

Více informací v přiloženém dokumentu.

pdfProvoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 - doplnění školního řádu

Organizace v prvním týdnu školního roku 2020/2021

V případě změn Vás budeme informovat na našem webu (např. od 1. září 2020 neplatí povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy atd.).

V úterý 1. září 2020 - začátek výuky v 8:00, konec výuky v 8:45. Rodiče a žáci třídy I. A budou přivítáni ředitelem školy, starostkou obce a třídní učitelkou v 8.00 v kmenové třídě, která je v prvním poschodí školy. Rodiče a žáci třídy I. B budou přivítáni ředitelem školy, starostkou obce a třídní učitelkou v 8.15 v kmenové třídě, která je v přízemí školy.

Ve středu 2. září 2020 -  začátek výuky v 7:40, konec výuky v 11:15. Družina a školní jídelna budou v provozu od 2. září.

Ve čtvrtek 3. září 2020 -  výuka dle rozvrhu.

Informace ze základní školy

Po složitém období loňského školního roku se chystáme zahájit vyučování opět v době, kdy nás ohrožuje riziko Koronaviru a možné změny v organizaci výuky. I přes složité podmínky, ve kterých musíme připravovat výuku, stravování žáků, koordinovat pohyb žáků po škole, jsme připraveni tak, abychom eliminovali riziko šíření infekce. Věříme, že všichni, ať už zaměstnanci školy, žáci a rodiče, stanovená pravidla pohybu po škole i během výuky pochopí a budou je respektovat.

Přes prázdniny se celá škola nově vymalovala, vyměnily se v některých třídách lavice, tabule a školní nábytek.

I v letošním roce nám na škole přibyli žáci, letošní rok je co do počtu žáků opět rekordní. V příštích Novinkách přineseme opět přehled o počtu žáků z jednotlivých obcí.

Organizace prvního školního dne se bude vzhledem k situaci lišit od let předešlých pouze u vítání prvňáčků. Letos budeme vítat žáky prvního ročníku ve třídách bez asistence žáků devátého ročníku.

Rodiče a žáci třídy I. A budou přivítáni ředitelem školy, starostkou obce a třídní učitelkou v 8.00 v kmenové třídě, která je v prvním poschodí školy. Rodiče a žáci třídy I. B budou přivítáni ředitelem školy, starostkou obce a třídní učitelkou v 8.15 v kmenové třídě, která je v přízemí školy.

Ostatní třídy zahájí v 8.00 a první školní den bude ukončen v 8.45. Ve středu bude výuka zahájena v 7.40 a ukončena v 11.15, od čtvrtka začne výuka dle rozvrhu. Družina a školní jídelna budou v provozu od 2. září.

Třídní učitelé v jednotlivých třídách a počet žáků ve třídě.

I.A třída Mgr. Hana Vítková 13 žáků
I.B třída Mgr. Hana Palečková 16 žáků
II.A třída Mgr. Marie Paclíková 14 žáků
II.B třída Mgr. Blanka Holubářová 18 žáků
3. ročník Mgr. Andrea Rousová 24 žáků
IV.A třída Mgr. Marcela Vodová 20 žáků
IV.B třída Mgr. Naděžda Dvořáková 19 žáků
V.A třída Mgr. Tereza Milotová 18 žáků
V.B třída Mgr. Naďa Holubíková 16 žáků
VI.A třída Mgr. Jiří Ceral 18 žáků
VI.B třída Mgr. Martina Večeřová 18 žáků
VII.A třída Mgr. Blanka Hortová  18 žáků
VII.B třída Mgr. Hana Gruntová 16 žáků
8. ročník Mgr. Marcel Rous 23 žáků
9. ročník Mgr. Radka Haklová 34 žáků

(v devátém ročníku se bude dělit třída na polovinu ve většině vyučovacích předmětů)

Další pedagogičtí pracovníci na škole; Mgr. Milan Malý - ředitel školy, Mgr. Marcela Hořínková - zástupkyně ředitele školy, Mgr. Lenka Štěpánková, Mgr. Jana Štursová, Mgr. Hana Ošmerová a Mgr. Jana Hemalová. Učitelky mateřské školy, asistentky pedagoga a vychovatelky školní družiny jsou uvedeny na webových stránkách školy www.zsob.cz.

Všichni učitelé a provozní zaměstnanci jsou plně připraveni na začátek výuky a všichni se na žáky těšíme.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

INFORMACE Z MŠMT OD 1. ZÁŘÍ 2020

pdfPrůvodní dopis ministra školství

pdfPrincipy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku - podrobný materiál

pdfPřílohy k manuálu - letáky

pdfManuál k provozu škol MŠMT

pdfDoporučení ČŠI pro školy - organizace vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem 2020-2021

Odkaz: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

Přehled středních škol, na které nastoupí žáci naší školy od září 2020

Na jaké střední školy nastupují naši již bývalí žáci od nového školního roku?

POČET STŘEDNÍ ŠKOLA OBOR SÍDLO SŠ OKRES
5 Gymnázium Gymnázium všeobecné Žďár n. Sáz. ZR
5 Gymnázium Gymnázium všeobecné Tišnov BO
1 Gymnázium Gymnázium všeobecné Velké Meziříčí ZR
1 Gymnázium Gymnázium všeobecné - jazyk. zam. Brno BM
1 Střední průmyslová škola Strojírenství Žďár n. Sáz. ZR
1 Střední průmyslová škola Mechanik-elektronik Žďár n. Sáz. ZR
1 Střední průmyslová škola Ekonomina a podnikání Žďár n. Sáz. ZR
1 Střední průmyslová škola Technické lyceum Třebíč TR
3 SPŠ chemická Aplikovaná chemie Brno BM
1 Střední odborná škola Informační technologie Kuřim BO
1 SOŠ knihovnická Informační služby Brno BM
2 SŠ grafická Reprodukční grafik pro média Brno BM
1 Střední pedagogická škola Předškolní a mimoškolní pedagogika Boskovice BL
1 Střední pedagogická škola Předškolní a mimoškolní pedagogika Brno BM
1 Hotelová škola Hotelnictví a turismus Velké Meziříčí ZR
1 SŠ tech. a ekonomická Ekonomika a podnikání Brno BM
1 SŠ veterinární Veterinářství Třebíč TR
1 SŠ obchodní a služeb Rekondiční a sportovní masér Žďár n. Sáz. ZR
4 SOŠ Jana Tiraye Kuchař-číšník Velká Bíteš ZR
1 ISŠ automobilní Autolakýrník Brno BM
1 Gymnázium Gymnázium osmileté Žďár n. Sáz. ZR
1 Gymnázium Gymnázium osmileté Velké Meziříčí ZR

Škola v období „koronavirovém“

Zavření školy kvůli koronavirové epidemii nás postavilo před nový úkol - zvládnout učení na dálku.

Tato nová situace postavila před nelehký úkol vyučující, žáky i rodiče. Velkou pomocí škole byla v této nelehké situaci i podpora od vedení obce.

Od 16. března zůstalo doma 280 žáků. Snažili jsme se, aby všichni žáci byli od té doby v kontaktu s učiteli. To se nám podařilo ve všech případech. V případě rodin, kde nebyl k dispozici počítač, jsme se domluvili na individuální předávání úkolů (mnohdy učitelé do rodin dodávali učební materiály osobně).

Velké uznání patří především učitelům za rychlé „přepnutí“ do jiných forem vzdělávání, žákům za plnění úkolů v netypických podmínkách a samozřejmě rodičům za to, že museli vytvořit tvořivou atmosféru a technické zázemí pro výuku svých dětí.  V početnějších rodinách bylo toto obzvláště složité. Snažili jsme se, aby se rodiče nemuseli učit se svými dětmi či dohlížet na to, aby plnili úkoly, ale v mnohých případech to potřeba bylo. Však i mnozí dospělí mají problém se sami přinutit k dobrovolnému vzdělávání.

Při klasické vyučovací hodině všichni kolektivně stihnou projít určité množství látky a učitel má nad žáky po celou dobu plný dohled. Výhodou je tedy jednotnost postupu a přímý a rychlý charakter interakce mezi žáky a učiteli. Učitel samozřejmě respektuje individuální tempo žáků při zvládání učiva.

Oproti tomu současný online model výuky dává každému žákovi možnost věnovat se studiu dané látky kdykoli a v jakékoli míře, přičemž učitelé nad žáky přímý dohled nemají. Učitel má kontrolu nad děním jen v rámci zpětné vazby od žáků (či rodičů, kteří mají také velkou zodpovědnost za to, jak nastaví zázemí žáků při vzdělávání).

Je nám jasné, že výpadek prezenční výuky se může extrémně propsat do výkonu žáků, které škola při běžné výuce dokáže částečně kompenzovat. Nicméně všichni učitelé vyhodnotí, které učivo se podařilo v jejich předmětech probrat a které nikoliv. V metodických týmech se připraví úprava plánů, které se doladí na základě srovnávacích testů na začátku školního roku.

Od 12. května do 9. června na naší škole probíhala dvakrát týdně příprava žáků devátého ročníku na přijímací zkoušky. Ve dvou skupinách chodilo do školy celkem 28 deváťáků.

Od 25. května školu navštěvovalo 48 žáků prvního až pátého ročníku z celkového počtu 149 žáků prvního stupně. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin. Výuku ve škole vedli jak učitelé, tak i asistentky pedagoga.

Vzhledem ke konkrétním podmínkám na naší škole nebylo možné, aby od 8. května mohli jít dobrovolně do školy i žáci druhého stupně. Protože v podmínkách metodiky MŠMT zůstaly v platnosti 15 členné skupiny, bylo nereálné setkání celé třídy. Pokračovalo se v individuální přípravě žáků i nadále.

15. června odpoledne vydalo MŠMT pokyn, že lze uskutečnit setkání celé třídy alespoň v poslední školní den.

17. června se setkaly třídní učitelky dvou prvních tříd na informační schůzce ve škole. I. A třída, kterou tvoří žáci dojíždějící, bude mít 13 žáků, I. B třída - tvořená žáky, kteří jsou převážně z Osové Bítýšky, bude mít 16 žáků.

Rozloučení s žáky devátého ročníku proběhlo v pátek ráno před vstupem do základní školy (viz nošení roušek ve vnitřních prostorách). Kromě vedení školy a vedení obce se s deváťáky rozloučili i zaměstnanci školy a dnes již bývalí spolužáci.

Mateřská škola je v provozu od 25. května. V období uzavření mateřské školy zůstávaly paní učitelky v kontaktu s dětmi alespoň prostřednictvím e-mailů a webových stránek školy. Nabízely dětem různé výtvarné, tělovýchovné a rukodělné aktivity.

Velkou výzvou pro učitele i žáky bude nastartování klasické výuky od září a sladění vědomostí, které žáci v době „koronavirové“ načerpali při domácí výuce.

Všem žákům naší školy přejeme přes prázdniny oddych od učení.

A určitě vyjádřím přání všech učitelů a věřím, že i všech žáků, že se těšíme na vzájemné zářiové setkání ve školních třídách; ať již žáci s učiteli nebo žáci vzájemně ve svém žákovském kolektivu.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Deváťáci 2020