Aktuálně ze ZŠ

Přání do nového roku a organizace výuky v novém roce

Vážení rodiče, milí žáci,

vánoční prázdniny letos začínají již  v pondělí 21. 12. 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184  školského zákona.

První den nástupu do školy v novém roce je pondělí 4. ledna 2021.

4. ledna 2021 začne výuka (pokud nebude platit jiné vládní nařízení) takto:

V pravidelné školní docházce pokračují celý první stupeň a 9. ročník. Do školy v rámci střídavé výuky nastoupí šestý ročník (pro 7. a 8. ročník bude platit poslední rozvrh online výuky).

Přeji všem žákům, zákonným zástupcům a zaměstnancům školy klidné prožití Vánoc a do nového roku 2021 hlavně zdraví, klid a osobní spokojenost.

PF 2021

Sjednocení úložiště pro distanční výuku

Od 1. 1. 2021 dojde ke sjednocení místa pro ukládání materiálů k distanční výuce. Google úložiště bude zrušeno, veškeré materiály budou pro žáky ke stažení pouze na TEAMS ve své třídě v souborech pod daným předmětem.

Organizace výuky na naší škole od 30. listopadu 2020

V souladu s rozhodnutím Vlády ČR ze dne 19. 11. 2020 vám přinášíme informace ohledně výuky na naší škole od 30. listopadu 2020.

Prezenční výuka ve škole bude probíhat dle běžného rozvrhu žáků (v hodinách TV a HV bude upravený režim).

Pro distanční výuku musí být rozvrh upraven vzhledem k prezenční výuce učitelů ve škole.

Rozvrh pro distanční výuku předají žákům a rodičům třídní učitelé do 27. listopadu 2020.

V týdnu od 30. listopadu do 4. prosince.

Výuka ve škole se týká těchto ročníků: celý první stupeň a 7., 8. a 9. ročníky.

Distanční výuka bude v 6. ročníku.

V týdnu od 7. prosince do 11. prosince.

Výuka ve škole se týká těchto ročníků: celý první stupeň a 6. a 9. ročníky.

Distanční výuka bude v 7. ročníku a v 8. ročníku.

V týdnu od 14. prosince do 18. prosince.

Výuka ve škole se týká těchto ročníků: celý první stupeň a 7., 8. a 9. ročníky.

Distanční výuka bude v 6.  ročníku.

V týdnu od 21. prosince do 22. prosince (nebude-li např. Vládou ČR stanoveno jinak).

Výuka ve škole se týká těchto ročníků: celý první stupeň a 6. a 9. ročníky.

Distanční výuka bude v 7. ročníku a v 8. ročníku.

Školní družina bude v běžném provozu, nicméně s přihlédnutím k platným hygienickým normám (je upraveno zařazení žáků do jednotlivých oddělení ŠD). Ranní družina bude rozdělena do kmenových tříd.

Školní stravování je v provozu. Při výdeji jídel jsme limitováni přísnými hygienickými požadavky (např. rozestupy mezi stoly vyžadovaly snížení počtu stravovacích míst v jídelně atd.). Žáci jsou automaticky přihlášeni ke stravování (kromě žáků, kteří plní distanční výuky, ale i ti si mohou vyzvednout jídlo, nicméně je potřeba v tomto případě se přihlásit k odběru do jídlonosiče).

Informace k provozu škol od 18.11.2020

Provoz mateřských škol

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz základních škol

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,
 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
 • žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),
 • žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a
 • žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Během distanční výuky může žák odebírat jídlo (více viz dodatek vnitřního řádu školní jídelny). Nicméně všichni, kteří mají distanční výuku, jsou odhlášeni z odběrů obědů. Pokud chce žák obědy odebírat, je nutné se přihlásit na daný týden ve školní jídelně.

Více na odkaze:

 https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

Zásady online výuky

Během digitální výuky se chováme tak, jako kdybychom byli v místnosti s jinými lidmi a komunikovali s nimi.

 • Platí stejné formy chování a zdvořilosti jako v reálném životě.
 • S majetkem druhého (obrázky, dokumenty) zacházejte ohleduplně. Platí obecná pravidla ochrany osobních údajů (GDPR).
 • Pro všechny videokonference přes Microsoft Teams jsou přidělena hesla. Tato hesla nesmějí být předána dál.
 • Nezhotovujte žádné zvukové či obrazové záznamy či screenshoty rozhovorů a výuky.
 • Při konání videokonferencí platí náš školní řád, a to především zákaz rozšiřování nepatřičných obsahů. Porušení tohoto pravidla bude řešeno stejně jako v běžném školním provozu.
 • Připravte se před zahájením výuky, aby mohla výuka začít včas. Mějte připraveny potřebné učební materiály.
 • Svůj mikrofon si vypněte a zapněte pouze ve chvíli, kdy chcete mluvit.
 • Hlaste se, pokud chcete něco říct. Po svém příspěvku si opět vypněte mikrofon.
 • Soustřeďte se na videokonferenci, nespouštějte žádné vedlejší chaty.
 • Úkoly zpracovávejte během online výuky samostatně.
 • Dodržujte termíny, dejte vědět vyučujícímu, pokud nejste schopni termíny ze závažných důvodů dodržet.
 • V žádném případě nezveřejňujte obsahy a komentáře, které by mohly někoho urazit a zranit. Pokud vás někdo obtěžuje, informujte o tom třídní učitelku/třídního učitele.

Pravidla pro online výuku

Podpora distančního vzdělávání formou online výuky (včetně rozvrhů)

Od druhého listopadu podpoří naše škola distanční vzdělávání pomocí online  výuky.

Pracovat budeme v aplikaci Teams. Bližší informace jste obdrželi od třídních učitelů. Účast na výuce je možná také prostřednictvím chytrých telefonů (aplikace Teams). Případné kolize v rozvrhu mezi sourozenci, nemožnost připojit se v dané době do online hodin budeme řešit individuálně.

Číst více...