Aktuálně ze ZŠ

Uplynulé čtvrtletí ve škole a školní družině

Letošní podzim a probíhající zima ve škole a školní družině plynou v duchu neustálých změn. Od 14. října byla z nařízení vlády zakázána osobní přítomnost žáků ve škole a my jsme začali s distanční výukou. Tento stav trval do 17. listopadu, do školy se mohli vrátit pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci se doma vzdělávali dále distančním způsobem.

Prezenční výuka na naší škole probíhala v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučovaly ani nijak neprolínaly. To stejné platilo pro školní jídelnu a pro školní družinu.

Od 30. listopadu se do základní školy mohli vrátit všichni žáci z prvního stupně. O týden později i žáci z druhého stupně, kteří se rotačně po dvou třídách střídali prezenčním a distančním způsobem. I když nebylo jednoduché zorganizovat provoz školy tak, aby se dodržovala veškerá hygienická nařízení, vše jsme zvládli i díky zodpovědnému přístupu všech žáků naší školy.

I když žáci nemohli mít klasickou tělesnou výchovu, přesto jsme zařadili do hodin tělesné výchovy vycházky a pobyt na čerstvém vzduchu, aby žáci nemuseli trávit celý den v rouškách ve školních třídách. Upřednostnit pohyb na čerstvém vzduchu platí nejen pro hodiny tělesné výchovy, ale i pro školní družinu.

Všechna oddělení školní družiny byla samozřejmě také plná dalších aktivit. Vychovatelky s dětmi v předvánočním čase tvořily a vyráběly andílky, vánoční skřítky, svíčky a přáníčka. Ve školní družině oslavili v každé skupině Vánoce a pod stromečkem děti našly nové hry, panenky, stavebnice a další hračky.

Po vánočních prázdninách - 4. ledna se do školy mohli vrátit pouze žáci 1. a 2. ročníku. Leden přinesl příznivé podmínky pro zimní aktivity, a proto vychovatelky s dětmi ve školní družině vyrazily bobovat na školní hřiště. Nejen ve škole, ale i ve školní družině nás v novém roce čeká spousta dalších aktivit.

Nicméně budeme moc rádi, aby se do školy mohli vrátit co nejdříve všichni žáci školy. Moc se na ně těší všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy.

Věříme, že i rok 2021, přes mnohá omezení vyvolaná pandemií, zvládneme ve škole i ve školní družině minimálně tak dobře jako loňský rok.

Uplynulé čtvrtletí_ve_škole_a_školní_družině_1

Uplynulé čtvrtletí_ve_škole_a_školní_družině_2

Uplynulé čtvrtletí_ve_škole_a_školní_družině_3

Informace k provozu naší základní školy od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021

Od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Pokud se vyučující domluví se zákonným zástupcem žáka, jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka na naší škole bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se nebudou neslučovat, ani jinak neprolínat).

Příchod a odchod a pohyb žáků ve škole bude i nadále organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd (Žáci při příchodu do školy nečekají před budovou, ale rovnou odcházejí (po převlečení a po přezutí v šatně do své třídy).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

Podle možností zařadíme pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

Ve školní družině budeme dodržovat i nadále homogenity skupiny žáků jedné třídy.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Ve škole budeme pracovat v aplikaci Teams. Bližší informace jste obdrželi od třídních učitelů. Účast na výuce je možná také prostřednictvím chytrých telefonů (aplikace Teams). Případné kolize v rozvrhu mezi sourozenci, nemožnost připojit se v dané době do online hodin budeme řešit individuálně.

Platforma Teams umožňuje zpracovávat soubory např. bez toho, abyste museli vždy tisknout a skenovat úkoly zadávané ve Wordu. Veškeré materiály budou pro žáky ke stažení pouze na TEAMS ve své třídě v souborech pod daným předmětem.

V odůvodněných případech může škola zapůjčit k výuce notebook (bude-li volný k dispozici). O zapůjčení notebooku rozhoduje po konzultaci s třídním učitelem ředitel školy.

Současná nedostupnost PC či jiného zařízení je důvodem k omluvě žáka z konkrétní hodiny online výuky (nicméně povinnost každého žáka je plnit úkoly, které jsou zadané v aplikaci Teams). Pravidla pro omlouvání žáka, který se nemůže zúčastnit distanční výuky, jsou stejná jako při běžném provozu školy. Viz také Dodatek školního řádu č. 1 z roku 2020.

Ke vzdělávání distančním způsobem na 1. stupni.

Vzdělávání distančním způsobem na 1. st. ZŠ má svá specifika, žáci v tomto věku ještě obvykle nedosahují takové míry samostatnosti, digitální gramotnosti a kompetencí k učení, aby mohli plně převzít odpovědnost za své vzdělávání. Synchronní výuka na 1. st. by neměla trvat déle než jednu hodinu. Vhodné je střídat “online” setkání se samostatnou prací. Vzhledem k věku žáků není reálné a správné, aby online výuka probíhala ve stejném rozsahu dle obvyklého rozvrhu. Důležité je udržovat s žáky každodenní kontakt, jasně stanovit vzdělávací priority, pravidelně žáky povzbuzovat a prostřednictvím formativní zpětné vazby posilovat jejich vnitřní motivaci k dalšímu pokroku.

Online výuka na 1. stupni bude probíhat jako podpora distanční výuky.

3. – 4. ročníky – 5 hodin týdně (vždy 60 minut), žáci budou pracovat s třídní učitelkou, případně s vyučujícími stěžejních předmětů. Do online vyučovacích hodin budou zařazeny M, ČJ, AJ, PRV, PŘ a VL.

3. ročník: 10.00 – 11.00

4. ročníky: 11.00 – 12.00

Výuka v 5. ročnících bude probíhat podle následujícího rozvrhu.

V.A

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
PO - AJ ČJ
ÚT - M
ST - VL ČJ
ČT - AJ M
ČJ - M

V.B

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
PO - ČJ
ÚT - AJ M
ST - ČJ VL
ČT - M AJ
M ČJ -
Ke vzdělávání distančním způsobem na 2. stupni.

Čím jsou žáci starší, tím větší míru samostatnosti při vzdělávání lze očekávat a podporovat. Oproti výuce na 1. st. je doporučené zařazovat více skupinových aktivit, samostatné vyhledávání zdrojů a práci s nimi, využívat různé digitální nástroje podporující porozumění učivu, jeho procvičení a rozvoj kompetencí v daných oblastech. Ani na 2. st. ZŠ nelze on-line výuku plánovat tak, aby synchronní aktivity kopírovaly běžný školní rozvrh hodin a žáci museli mnoho hodin denně sledovat on-line přenosy. Synchronní výuka by neměla přesáhnout tři vyučovací hodiny za sebou.

VI.A

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO ČJ - AJ M
ÚT D F -
ST ČJ AJ M -
ČT - ČJ Z M
- - - -

VI.B

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO - ČJ M AJ
ÚT M D F -
ST AJ ČJ -
ČT - M ČJ Z
- - - -

VII.A

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO AJ M -
ÚT M ČJ D -
ST Z - ČJ AJ
ČT F M - ČJ
- - - -

VII.B

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO M AJ D -
ÚT - ČJ M
ST - Z AJ ČJ
ČT ČJ F M -
- - - -

VIII.

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO ČJ M -
ÚT - ČJ AJ NJ
ST M D CH -
ČT NJ ČJ AJ -
F M Z -

IX.

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO ČJ1/M2 M1/ČJ2 - Z
ÚT AJ1/NJ2 NJ1/AJ2 -
ST ČJ1/M2 M1/ČJ2 D -
ČT AJ1/NJ2 NJ1/AJ2 CH -
ČJ1/M2 M1/ČJ2 F -

Odkaz na web MŠMT

https://www.msmt.cz/aktualni-informace-k-provozu-skol

Školní stravování

Zařízení školního stravování bude v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat podle domluvy s vedoucí stravování – příchod ze spodní strany školy.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Přání do nového roku a organizace výuky v novém roce

Vážení rodiče, milí žáci,

vánoční prázdniny letos začínají již  v pondělí 21. 12. 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184  školského zákona.

První den nástupu do školy v novém roce je pondělí 4. ledna 2021.

4. ledna 2021 začne výuka (pokud nebude platit jiné vládní nařízení) takto:

V pravidelné školní docházce pokračují celý první stupeň a 9. ročník. Do školy v rámci střídavé výuky nastoupí šestý ročník (pro 7. a 8. ročník bude platit poslední rozvrh online výuky).

Přeji všem žákům, zákonným zástupcům a zaměstnancům školy klidné prožití Vánoc a do nového roku 2021 hlavně zdraví, klid a osobní spokojenost.

PF 2021

Sjednocení úložiště pro distanční výuku

Od 1. 1. 2021 dojde ke sjednocení místa pro ukládání materiálů k distanční výuce. Google úložiště bude zrušeno, veškeré materiály budou pro žáky ke stažení pouze na TEAMS ve své třídě v souborech pod daným předmětem.

Organizace výuky na naší škole od 30. listopadu 2020

V souladu s rozhodnutím Vlády ČR ze dne 19. 11. 2020 vám přinášíme informace ohledně výuky na naší škole od 30. listopadu 2020.

Prezenční výuka ve škole bude probíhat dle běžného rozvrhu žáků (v hodinách TV a HV bude upravený režim).

Pro distanční výuku musí být rozvrh upraven vzhledem k prezenční výuce učitelů ve škole.

Rozvrh pro distanční výuku předají žákům a rodičům třídní učitelé do 27. listopadu 2020.

V týdnu od 30. listopadu do 4. prosince.

Výuka ve škole se týká těchto ročníků: celý první stupeň a 7., 8. a 9. ročníky.

Distanční výuka bude v 6. ročníku.

V týdnu od 7. prosince do 11. prosince.

Výuka ve škole se týká těchto ročníků: celý první stupeň a 6. a 9. ročníky.

Distanční výuka bude v 7. ročníku a v 8. ročníku.

V týdnu od 14. prosince do 18. prosince.

Výuka ve škole se týká těchto ročníků: celý první stupeň a 7., 8. a 9. ročníky.

Distanční výuka bude v 6.  ročníku.

V týdnu od 21. prosince do 22. prosince (nebude-li např. Vládou ČR stanoveno jinak).

Výuka ve škole se týká těchto ročníků: celý první stupeň a 6. a 9. ročníky.

Distanční výuka bude v 7. ročníku a v 8. ročníku.

Školní družina bude v běžném provozu, nicméně s přihlédnutím k platným hygienickým normám (je upraveno zařazení žáků do jednotlivých oddělení ŠD). Ranní družina bude rozdělena do kmenových tříd.

Školní stravování je v provozu. Při výdeji jídel jsme limitováni přísnými hygienickými požadavky (např. rozestupy mezi stoly vyžadovaly snížení počtu stravovacích míst v jídelně atd.). Žáci jsou automaticky přihlášeni ke stravování (kromě žáků, kteří plní distanční výuky, ale i ti si mohou vyzvednout jídlo, nicméně je potřeba v tomto případě se přihlásit k odběru do jídlonosiče).

Informace k provozu škol od 18.11.2020

Provoz mateřských škol

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz základních škol

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,
 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
 • žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),
 • žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a
 • žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Během distanční výuky může žák odebírat jídlo (více viz dodatek vnitřního řádu školní jídelny). Nicméně všichni, kteří mají distanční výuku, jsou odhlášeni z odběrů obědů. Pokud chce žák obědy odebírat, je nutné se přihlásit na daný týden ve školní jídelně.

Více na odkaze:

 https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

Zásady online výuky

Během digitální výuky se chováme tak, jako kdybychom byli v místnosti s jinými lidmi a komunikovali s nimi.

 • Platí stejné formy chování a zdvořilosti jako v reálném životě.
 • S majetkem druhého (obrázky, dokumenty) zacházejte ohleduplně. Platí obecná pravidla ochrany osobních údajů (GDPR).
 • Pro všechny videokonference přes Microsoft Teams jsou přidělena hesla. Tato hesla nesmějí být předána dál.
 • Nezhotovujte žádné zvukové či obrazové záznamy či screenshoty rozhovorů a výuky.
 • Při konání videokonferencí platí náš školní řád, a to především zákaz rozšiřování nepatřičných obsahů. Porušení tohoto pravidla bude řešeno stejně jako v běžném školním provozu.
 • Připravte se před zahájením výuky, aby mohla výuka začít včas. Mějte připraveny potřebné učební materiály.
 • Svůj mikrofon si vypněte a zapněte pouze ve chvíli, kdy chcete mluvit.
 • Hlaste se, pokud chcete něco říct. Po svém příspěvku si opět vypněte mikrofon.
 • Soustřeďte se na videokonferenci, nespouštějte žádné vedlejší chaty.
 • Úkoly zpracovávejte během online výuky samostatně.
 • Dodržujte termíny, dejte vědět vyučujícímu, pokud nejste schopni termíny ze závažných důvodů dodržet.
 • V žádném případě nezveřejňujte obsahy a komentáře, které by mohly někoho urazit a zranit. Pokud vás někdo obtěžuje, informujte o tom třídní učitelku/třídního učitele.

Pravidla pro online výuku