Projekty ZŠ

Projekt Příběhy našich sousedů

spadajícího pod aktivity Paměti národa. Archiv vzpomínek Paměť národa (www.pametnaroda.cz) je jmenovitě doporučen MŠMT k výuce dějin 20. století, čj.: 17 245/2009-22.

Naše základní škola se zapojila pod záštitou obce Osová Bítýška do vzdělávacího projektu „Příběhy našich sousedů“ spadajícího pod aktivity „Paměti národa“. Archiv vzpomínek „Paměť národa“ (www.pametnaroda.cz) je osvědčený vzdělávací program, který propojuje mediální výchovu s výukou moderních dějin a občanským vzděláváním. Jeho cílem je prostřednictvím projektové výuky a za využití vzpomínek pamětníků reflektovat historii 20. století.

pdfProjekt Příběhy našich sousedů

Doučování žáků škol Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Odkaz

Doučování žáků škol Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Digitalizujeme školu Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

pdfDigitalizujeme školu

Doučování žáků škol Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Desatero pro primární prevenci

Projekt podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

pdfDesatero pro primární prevenci

Školní a mezitřídní projekty
Třídní projekty a projekty v rámci předmětů (celoroční na 1. a II. stupni)
Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy: 02_22_002

Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu: Šablony IV OB 2023.

Celková částka v projektu je 1 590 465 Kč.

Tyto prostředky budeme čerpat od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025 a budou použity především na práci školního asistenta v základní i mateřské škole a vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ, ZŠ a ŠD.

pdfPublicita Bítýška

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola podala projektovou žádost Šablony III OB 2021 a získala v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (číslo výzvy 02_20_080) na školní roky 2021 – 2023 částku 899 743 korun.

Hlavním cílem projektu je zabezpečení kvalitních podmínek pro inkluzivní vzdělávání, zvýšení kvality vzdělávání a podpora pedagogického sboru prostřednictvím výkonu odborné činnosti školního asistenta v ZŠ i MŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a realizace projektového dne v ZŠ i MŠ.

Projekt umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka i učitele a podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Učitelé zapojeni do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou žáků a studentů. Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019826.

pdfŠablony III OB 2021

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Název výzva: Výzva pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Šablony II OB 2019

Celková částka v projektu je 1 380 416 Kč.

Tyto prostředky budeme čerpat od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 a budou použity především na práci školního asistenta v základní i mateřské škole, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, vzdělávání pedagogických pracovníků.

pdfŠablony II OB 2019

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Šablony OB 2017

Celková obdržená částka je 1 059 680 Kč. Hlavní cílem projektu je usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol. V rámci dvouletého projektu (od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019) budou finanční prostředky (získané navíc oproti běžnému rozpočtu školy) využity např. na doučování (přípravu) žáků, několik set tisíc Kč bude určeno na pomůcky pro tyto žáky, pro školní asistenty, část financí bude určena na vzdělávání pedagogů.

pdfŠablony OB 2017

Sdílení zkušeností z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

pdfSdílení zkušeností z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Ovoce do škol
Laktea, o.p.s Školní mléko
SCIO testování
První pomoc do škol

Dlouhodobě vždy v 8. ročníku

Proškoly.cz

Naše škola již několikátým rokem využívá služeb portálu Proškoly.cz získala certifikát "Aktivní škola". Tento portál nabízí širokou paletu testových úloh k individuální diagnostice žáků a odhalujících jejich kognitivní schopnosti. Žáci devátého ročníku portál využívají při rozhodování o své další profesní i studijní dráze. Dotazníky Klima třídy a Klima školy  nám umožňují hodnocení stavu a vývoje skupin žáků - tříd, resp. fungování školy jako celku. Hlavním přínosem používání sociometrických dotazníků je získání cenných informací o vztazích, pocitech a celkové atmosféře v kolektivu, na základě kterých je možné pracovat na jejich pozitivní proměně. Výstupy těchto šetření lze jednoduše využít jako podklady pro vlastní hodnocení školy (autoevaluaci).

Jeden svět na školách

Od roku 2013 se naše škola zapojila asi mezi 300 základních a středních škol, které využívají ve výuce vzdělávací programy společnosti Člověk v tísni do projektu Jeden svět na školách. Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit probíráme důležitá témata a konkrétní příběhy. Věnujeme se lidským právům, moderním československým dějinám, mediálnímu vzdělávání a mnoha dalším tématům.

InspIS SET 

Domácí testování pro žáky (připravujeme)

Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina
Modernizace školství v obci Osová Bítýška reg. č. CZ.1.11/3.3.00/36.01481

Předmětem projektu je investice do modernizace školství v obci Osová Bítýška. Předkládaný projekt se dotkne zkvalitnění vzdělávacích podmínek a to jak v předškolním zařízení, tak i v základní škole.

Projekt řeší současný neúplně vyhovující stav v oblasti výuky v mateřské škole, v rámci projektu dojde k dispozičním změnám učeben, což se projeví i v jejich velikosti. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění podmínek pro výuku odborných předmětů na základní škole. V rámci realizace projektu dojde ke vzniku nové multimediální učebny, stávající odborné učebny budou dovybaveny chybějícími učebními pomůckami. V rámci investic do školství dojde k instalaci venkovního výtahu, který zajistí bezbariérovost celé budovy školy.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou: 6 593 129 Kč, přičemž předpokládaná 85% dotace je 5 604 159,50tis. Kč.

Projekt je spolufinancován z fondu EU - Regionální operační program NUTS II Jihovýchod

EUROP Jihovýchod

Malé školní arboretum
Získali jsme dotaci 70 tis. Kč. Výstavba dokončena v roce 2014. Od školního roku 2014/2015 zde probíhají práce dětí s živou přírodou (místo prací na školním pozemku).
Spolupráce s rakouskou školou ve Schweiggers
PEníze DO Škol (PEDOŠ)
Získali jsme dotaci ve výši 1 250 000 Kč (pořídilo se moderní vybavení tříd; interaktivní dataprojektory, počítače, didaktické pomůcky atd.). Ukončeno vybavování v roce 2014. 
Čtenářská dílna
Naše škola získala na základě zpracované žádosti projekt Čtenářská dílna, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.1526 - výzva č. 56. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Výše dotace je 227 024 Kč (škola nemusí vydávat další prostředky na spoluúčast) a bude použita na
zkvalitnění čtenářských kompetencí žáků. Velice rádi využijeme podmínku, která předpokládá do konce roku 2015 nákup 800 knih pro školu. Učitelé také připraví v rámci výuky literatury 80 vzorových hodin - čtenářských dílen.
 
eTwinning 2015/2016 - Mezinárodní spolupráce

Naše škola se již několik let zapojuje do aktivity nazvané eTwinning. Hlavním úkolem portálu zřízeného ministerstvem školství a podporovaného z evropských peněz je umožnit učitelům vyhledávání partnerských škol v Evropě a mezinárodní spolupráci škol. Žákům je tak poskytnuta možnost praktického využití anglického jazyka a získání nových poznatků o životě vrstevníků v evropských zemích.

V letošním školním roce v rámci této aktivity žáci 8. a 9. ročníku navázali kontakt  se  žáky ze Srbska založený na  vzájemné výměně dopisů.

Žáci 6. ročníku zahájí spolupráci s polskou školou na projektu Moje země a žáky 5. ročníku čeká v jarním období projekt Velikonoce spolu se školou z Estonska. 

Výuka plavání

Na základě žádosti v rozvojovém programu - Podpora výuky plavání v základních školách vyhlášeného MŠMT ČR - získala naše škola finanční podporu ve výši 63 000 Kč.  Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně ZŠ. Zmíněná částka bude využita na dopravu žáků 3. a 4. ročníků do Plavecké školy Laguna v Třebíči. Výuka plavání se uskuteční desetkrát od 25. 4. - 27. 6. 2018. Dopravné bude tedy v tomto školním roce pro naše žáky zdarma.

Projekt Vánoce
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP VK "EU peníze školám"

Logo Peníze do škol

Naše škola se přihlásila do projektu OPVK 1. 4 - Evropské peníze školám.

Cílem projektu je zvýšit zájem žáků a pedagogů o výuku zaměřenou na rozvoj jazykové, přírodovědné , matematické, čtenářské a informační gramotnosti.

Do projektu budou zapojeni všichni žáci a všichni pedagogové naší školy.

Konečným výsledkem projektu bude získání osvědčení o absolvování DVVP u pedagogů

a u žáků zvýšeným zájmem o jazyk, literaturu, matematiku, přírodní vědy a využívání ICT.

Dosažení změn bude hodnoceno porovnáním vstupního a výstupního hodnocení (testování).

V rámci inovací vytváříme DUMy, což je tvorba výukových programů především pro interaktivní tabule.

pdfProjektový záměr

pdfSeznam aktivit školy v rámci OP VK

Učitelé zpracovali tyto digitální metodické materiály:

I. stupeň II. stupeň
pdfVlastivěda pdfPřírodopis
pdfInformatika 1 pdfDějepis 1
pdfInformatika 2 pdfDějepis 2
pdfMatematika 1 pdfČeský jazyk 1
pdfMatematika 2 pdfČeský jazyk 2
pdfČeský jazyk pdfFyzika
- pdfAnglický jazyk 1
- pdfAnglický jazyk 2

Přehled metodických materiálů na požádání na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.