Školní vzdělávací program MŠ

Každá třída má zpracovaný "Třídní vzdělávací program"

Vztah mezi ŠVP a TVP :

  • Vytvoření jednoduché struktury tematických celků - každý měsíc má svoje téma, které vystihuje jeho název
  • ev. Podtéma blíže určuje zaměření vdaném týdnu.
  • Máme stanoveno 10 základních tématických celků - témat.Každé téma obsahuje několik podtémat.
  • Časový prostor pro jednotlivá témata i podtémata je ponechán na práci učitelky.Učitelka délku tematického okruhu odvozuje podle zájmu dětí, jejich věku, tempa, zajímavosti tématu.
  • Vkaždém tématu je obsaženo všech 5 oblastí:
  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

Denní režim v naší škole je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a potřeby dětí, na jejich aktuání potřeby. Je zpracován tak, aby dal dětem dostatek prostoru pro pohyb, relaxaci, spontánní i řízené činnosti. Respektuje biorytmus dítěte a je sestaven s ohledem na stravovací režim.

Osobností se člověk nerodí, osobností se stává.

Rozvoj dítěte předškolního věku v podstatě znamená přeměnu dítěte v člověka jako osobnost. K plnohodnotnému rozvoji dítěte je třeba lidská společnost.

Dítě se rodí s určitými vlohami, dále záleží na životních podmínkách a prostředí, ve kterém se dítě pohybuje, jaké se z těchto vloh vyvinou vlastnosti a schopnosti.

Dítě podporujeme v jeho spontánní zvídavosti a rozvíjíme poznávací dovednosti a city. Podporujeme jeho prožívání a učíme ho sebeovládání.

Podporujeme sebedůvěru a učíme ho sebepoznání a sebehodnocení.

pdfŠVP MŠ

pdfDodatek č. 1 k ŠVP

pdfČtenářská gramotnost

pdfProjekt k rozvoji předmatematické gramotnosti