Výchovné poradenství

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) se zřizuje na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn. Podrobně je pracoviště definováno ve vyhlášce č. 72/2005 Sb.

Poradenské služby ve školách jsou poskytovány dětem, žákům, jejich zákonným zástupcům

Školy poskytují bezplatně standardní poradenské služby v rozsahu uvedeném v e vyhlášce 72/2005 Sb.,

Škola nebo školské poradenské zařízení musí předem srozumitelně informovat žáka a v případě žáka, který má zákonného zástupce, také jeho zákonného zástupce o všech podstatných náležitostech ve znění platné vyhlášky.

Činnost ŠPP zajišťují:         
Mgr. Milan Malý – ředitel školy

Dle domluvy, tel.: 776 859 685, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Marcela Hořínková

Konzultační hodiny denně 6:30 - 7:30, jinak dle domluvy

Tel.: 724 906 947, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • výchovná poradkyně, školní metodik prevence,
 • prevenci školní neúspěšnosti, podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou.
Mgr. Blanka Holubářová

Konzultační hodiny pro žáky: středa 7:00 - 7:30 nebo kdykoli po domluvě

Konzultační hodiny pro rodiče: po telefonické domluvě na tel. 776 565 183

 • výchovná poradkyně, kariérový poradce,  
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.
Mgr. Lenka Štěpánková

Dle domluvy, tel.: 774 812 868, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • koordinátorka v oblasti psychopedie,
 • spolupráce při podpoře vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • v rámci metodických týmů podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy.

Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k

 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání,
 • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání,
 • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka a mimořádného nadání žáka, doporučování vhodných podpůrných opatření a vyhodnocování poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným,
 • prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,
 • vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona,
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo žijí v odlišných životních podmínkách,
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané,
 • vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,
 • rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků
 • podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve škole, jakož i zmírňování důsledků znevýhodnění a prevenci jeho prohlubování,
 • metodické podpoře pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • metodické podpoře výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků,
 • součinnosti s orgány veřejné moci a s právnickou osobou uvedenou v § 16b odst. 1 školského zákona.
Pravidla poskytování poradenských služeb

Při poskytování poradenských služeb školy

 • a) dodržují účel poradenských služeb,
 • b) dodržují etické zásady poskytování poradenských služeb,
 • c) vycházejí z individuálních potřeb žáka, podporují jeho samostatnost a přispívají k jeho sociálnímu začleňování,
 • d) poskytují zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka zprávu a doporučení, které jsou výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky,
 • e) spolupracují s jinými školami a školskými zařízeními,
 • f) sledují a vyhodnocují poskytování navržených podpůrných opatření žáka,
 • g) informují žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou nebo školským poradenským zařízením,
 • h) poskytují žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Odkazy

Legislativa MŠMT

Tipy pro efektivní učení

Kraj Vysočina

Talnet - péče o nadanou mládež

Zápis do 1. třídy a školní zralost

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §36, odstavec 3);

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 Informace o přijímacím řízení

pdfVyhláška o přijímacím řízení 2019/2020

pdfFestivaly vzdělávání 2019

pdfInformace o přijímacím řízení na SŠ 2020

pdfAktuální informace k přijímacímu řízení 2019/2020 z MŠMT

pdfTermíny přijímacích řízení 2020/2021

xlsxPřihláška na SŠ 2020 talent

xlsxPřihláška na SŠ 2020 denní studium

pdfDvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

Infoabsolvent -  úplná vzdělávací nabídka všech středních škol v ČR