Výchovné poradenství

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) se zřizuje na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Podrobně je pracoviště definováno ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., v platném znění

Poradenské služby ve školách jsou poskytovány dětem, žákům, jejich zákonným zástupcům

Školy poskytují bezplatně standardní poradenské služby v rozsahu uvedeném ve vyhlášce 72/2005 Sb., v platném znění

Škola nebo školské poradenské zařízení musí předem srozumitelně informovat žáka a v případě žáka, který má zákonného zástupce, také jeho zákonného zástupce o všech podstatných náležitostech ve znění platné vyhlášky.

Činnost ŠPP zajišťují:         

Činnost ŠPP zajišťují:          

Mgr. Milan Malý – ředitel školy, vedoucí školního poradenského zařízení

Mgr. Marcela Hořínková;

Konzultační hodiny; denně 6:30 - 7:30, jinak dle domluvy

Tel.: 724 906 947, e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • výchovná poradkyně, školní metodik prevence,
 • prevenci školní neúspěšnosti, podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • zajišťuje metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně-pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžně vyhodnocuje účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • vede komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • zajišťuje spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Mgr. Blanka Holubářová;

Konzultační hodiny pro žáky; středa 7:00 - 7:30 nebo kdykoli po domluvě

Konzultační hodiny pro rodiče; po telefonické domluvě na tel. 776 565 183,

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • výchovná poradkyně
 • poskytuje podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sleduje a vyhodnocuje účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • vede komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • zajišťuje spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Mgr. Martina Večeřová;

Konzultační hodiny pro žáky; úterý 7:00 - 7:30 nebo kdykoli po domluvě

Konzultační hodiny pro rodiče; po telefonické domluvě na tel. 777 936 507,

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • výchovná poradkyně, kariérový poradce,
 • vede kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • vede komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • koordinátorka v oblasti psychopedie ,
 • spolupráce při podpoře vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • v rámci metodických týmů podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy.

Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k

 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání,
 • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání,
 • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka a mimořádného nadání žáka, doporučování vhodných podpůrných opatření a vyhodnocování poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným,
 • prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,
 • vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona,
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo žijí v odlišných životních podmínkách,
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané,
 • vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,
 • rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků
 • podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve škole, jakož i zmírňování důsledků znevýhodnění a prevenci jeho prohlubování,
 • metodické podpoře pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • metodické podpoře výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků,
 • součinnosti s orgány veřejné moci a s právnickou osobou uvedenou v § 16b odst. 1 školského zákona.

Pravidla poskytování poradenských služeb

(1) Při poskytování poradenských služeb školy

a) dodržují účel poradenských služeb,

b) dodržují etické zásady poskytování poradenských služeb,

c) vycházejí z individuálních potřeb žáka, podporují jeho samostatnost a přispívají k jeho sociálnímu začleňování,

d) poskytují zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka zprávu a doporučení, které jsou výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky,

e) spolupracují s jinými školami a školskými zařízeními,

f) sledují a vyhodnocují poskytování navržených podpůrných opatření žáka,

g) informují žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou nebo školským poradenským zařízením,

h) poskytují žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb.

V Osové Bítýšce 26. 8. 2022                                      Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

pdfStrategie předcházení školní neúspěšnosti

Víceletá gymnázia nezlepšují žáky v učení více než základní školy

Tisková zpráva www.eduin.cz

Odkazy

Legislativa MŠMT

Tipy pro efektivní učení

Kraj Vysočina

Talnet - péče o nadanou mládež

Zápis do 1. třídy a školní zralost

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §36, odstavec 3);

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 Informace o přijímacím řízení

xlsxPřihláška_na_SŠ_-_talent_22-23

xlsxPřihláška_na_SŠ_-_denní_22-23

xlsxPřihláška_vzor

     Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

pdfOsnova schůzky s rodiči

pdfStručné informace - přehled

pdf2022 - Vysvětlivky k přihláškám

pdfInformace o přijímacím řízení ve školním roce 2022-2023

pdfTermíny 1. kola přijímacích zkoušek

pdfFestivaly vzdělávání 2022

pdfUstanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně

pdfDvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

Studuj na Vysočině - nový web pomůže deváťákům s výběrem střední školy

Infoabsolvent - úplná vzdělávací nabídka všech středních škol v ČR