Aktuálně ze ZŠ

Uzavření školy

Od pondělí 1. března 2021 přechází z rozhodnutí vlády ČR také 1. a 2. ročníky na distanční výuku (z obědů jsou tito žáci odhlášeni). Mimo provoz jsou také školní družina a mateřská škola.

Podrobné informace viz MŠMT:
odkaz ZDE
 
Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol:
odkaz ZDE
 
Usnesení vlády ze dne 26. února:
odkaz ZDE
 
Výdej školní stravy:
odkaz ZDE

 

Informace k zápisu do 1. ročníku 2021/2022

Zápis do 1. ročníku školního roku 2021/2022 se bude konat v termínu od 1. do 22. dubna 2021, bližší informace jsou ZDE.

K hodnocení žáků v pololetí

Všichni učitelé na naší škole monitorují zapojení a aktivitu všech žáků a poskytují žákům i rodičům zpětnou vazbu. V současné době distančního vzdělávání je situace pro učitele i pro žáky o to složitější, že nemají spolu bezprostřední kontakt. Jednou z forem, kterou připravujeme (zkušební provoz již v tomto školním roce), bude i postupné zavádění elektronické žákovské knížky. V uplynulých letech jsme byli limitováni mj. vysokým počtem rodičů, kteří neměli adekvátní PC techniku.

V současné době, v online výuce, se snaží vyučující odpovídat individuálně žákům a řeší s nimi jejich konkrétní chyby, podporují žáky v motivaci a v hledání řešení.

Při hodnocení by měli učitelé brát v potaz i doporučení MŠMT a ČŠI  - viz níže.

Z doporučení, které společně vydává MŠMT a ČŠI k hodnocení žáků základních a středních škol a konzervatoří.

Hodnocení žáků bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou. Zároveň je však třeba při hodnocení zásadním způsobem zohlednit specifickou situaci a vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí. Způsob hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem musí škola přizpůsobit podmínkám žáka pro toto vzdělávání (viz nový § 184a odst. 3 školského zákona). Toto doporučení, které společně vydává MŠMT a ČŠI, popisuje jak související právní úpravu, tak také priority, na které je vhodné se zaměřit, různé varianty a nástroje hodnocení a doporučené postupy.

Na vysvědčení je možné hodnotit klasifikací, slovně i kombinací obou způsobů, ovšem dle § 51 odst. 3 školského zákona je základní škola povinna převést slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení na střední školu.

Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí by mělo vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, ale mělo by být přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl. Takovými skutečnostmi jsou např.:

 • účast na distanční výuce;
 • aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);
 • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;
 • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;
 • schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;
 • to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;
 • to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;
 • to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;
 • to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky.

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování v základních a středních školách plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Naše škola sdělí (v souladu s doporučením MŠMT) 28. ledna 2021 obsah výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům prostředním e-mailů.

Vysvědčení nebo výpis předá žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

pdfDoporučení k hodnocení na vysvědčení

Kraje pro bezpečný internet - soutěž

Žáci naší školy si mohou na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečnosti na internetu. Kurzy jsou jako v předchozích letech doplněny soutěžním kvízem o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o., GORDIC a sdružení CZ.NIC. Žáci se mohou také zapojit do náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen zkušenějším a zvídavějším studentům. I zde mohou úspěšní studenti získat hodnotné ceny.

Pravidla soutěže ZDE.

pdfKPBI - plakát - prodlouženo

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nařízení

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nařízení, kterým se stanovuje povinnost nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Více viz přílohy.

pdfInformace pro školy a školská zařízení - roušky

pdfMimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 25. 2. 2021 do odvolání

pdfMimořádné opatření izolace a karanténa od 1. 3. 2021 do odvolání

Informace o provozu naší školy v období od 15. února 2021 do 28. února 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

Pokud bude vládou umožněná od 1. března 2021 výuka prvního stupně a rotační výuka druhého stupně, nastoupí do školy žáci šestých tříd a devátá třída. Na distanční výuce by zůstali žáci sedmých tříd a osmá třída.

pdfUV - školy 14.02.2021

pdfInformace k provozu škol od 15. do 18. února 2021

Přijímací řízení 2020/2021 – změny platné od 5. 1. 2021

 • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky nebude v případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a nástavbového studia povinnou součástí přijímacího řízení.
 • Pokud ředitel školy rozhodne, že se jednotná přijímací zkouška nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška – tato zkouška se nesmí konat v termínech, které jsou stanoveny pro konání jednotné přijímací zkoušky.
 • Ředitel školy dále může rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jak stanovuje pro standardní přijímací řízení školský zákon (tj. 60 %, resp. 40 % v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou). Informace o tomto podílu musí být součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení.
 • Pokud je součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška i školní přijímací zkouška, stanoví ředitel školy termíny školní přijímací zkoušky na stejný den, kdy se koná jednotná přijímací zkouška. (Toto neplatí, pokud se přijímací zkouška koná distančním způsobem.)
 • Pokud je jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška součástí prvního kola přijímacího řízení, může rozhodnout ředitel školy nejpozději do 8. března 2021 o jejich nekonání, pokud:
 1. si tuto možnost výslovně vyhradí v kritériích pro první kolo přijímacího řízení a zároveň
 2. počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Další menší změny viz „Opatření obecné povahy – úprava přijímacího řízení.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 5. ledna 2021.

Opatření obecné povahy - úprava přijímacího řízení, MŠMT ČR (msmt.cz)