Aktuálně ze ZŠ

Testování ČŠI – zjišťování výsledků žáků a dobrovolné testování SCIO

Naše škola se zapojila do dobrovolného zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 7. ročníku ZŠ, které pořádala Česká školní inspekce v měsíci říjnu 2021.

Žáci uvedených ročníku byli testováni ze znalostí českého jazyka a matematiky. Po vyhodnocení budou moci porovnat svoje znalosti nejenom se spolužáky ve třídě, ale i v rámci všech přihlášených škol v České republice.

Žákům 9. a 6. ročníku naše škola nabídla a uhradila dobrovolné testování SCIO z matematiky, českého jazyka a obecně studijních předpokladů.

Testováním prošli téměř všichni žáci šestého ročníku. Zájem v 9. ročníku byl menší – testování se zúčastnila přibližně polovina deváťáků.

Svoje výsledky žáci mohli zjistit ihned po skončení testů a v nejbližší době obdrží  podrobné písemné vyhodnocení svých testů a jejich porovnání s ostatními zúčastněnými žáky v rámci České republiky.

Spolupráce obecní knihovny se školní družinou

V rámci podpory čtenářské gramotnosti začali žáci základní školy v družině pravidelně navštěvovat obecní knihovnu.

Návštěva knihovny probíhá vždy jedenkrát za měsíc v homogenní skupině žáků jednoho oddělení družiny mimo běžnou výpůjční dobu, a to bez účasti ostatních čtenářů z řad veřejnosti. Každé oddělení družiny má předem určený a dohodnutý čas a den.

Noví čtenáři se poprvé seznámili s pravidly knihovny a pokud si vypůjčili knihu, stali se ČTENÁŘI NA ZKOUŠKU.

Pokud najdou v knihách zalíbení, stanou se regulérními čtenáři.

Spolupráce obecní_knihovny_s_družinou

Školní parlament

Školní parlament vytváří prostor k zapojení žáků do aktivního života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jejich podíl na chodu školy. Předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy. Snaží se najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Nejdůležitějšími úkoly jsou: podílení se na organizaci některých školních akcí; pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem o životní prostředí; být reprezentantem školy a dbát na tradici školy a její dobrou pověst. Parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku. Z každé třídy ve 4.- 9. ročníku se volí dva zástupci. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávání, školnímu prostředí a vzájemnému soužití.

Školní parlament 2021-2022

Ekoprogramy U jezera a Když se kácí les

5.10. a 26.10.2021  přijel do naší školy lektor z ekocentra Chaloupky, který dětem nabídl ekoprogramy U jezera a Když se kácí les.

Žáci šestého ročníku se zapojili do simulační ekohry U jezera. Hra napodobuje užívání společného přírodního obnovitelného zdroje – vody a několika podniků rozmístěnými na břehu fiktivního jezera. Podniky mají za úkol dosáhnout maximálního možného zisku na konci hry, ale na celkovou úspěšnost má vliv to, v jakém stavu do jezera vracejí vodu, kterou potřebují pro svou činnost: znečištěná voda znamená vysoké okamžité zisky, ale pokles kvality vody v jezeře, což má za následek pokles budoucích zisků. Naopak čištění vody přináší menší okamžité zisky s potenciálem k zajištění trvale udržitelného zdroje příjmů.

Žáci sedmého ročníku stali fiktivními dřevařskými společnostmi ve výukovém ekoprogramu Když se kácí les. Seznámili se s problematikou udržitelnosti čerpání přírodních zdrojů.

Kromě vzdělávacích environmentálních cílů se při hře projevila i dynamika a vztahy ve třídě. 

První pomoc do škol

Ve čtvrtek 7. října navštívily naši školu Zdravotnická záchranná služba z Velkého Meziříčí a Hasičský záchranný sbor ČR z Velké Bíteše.

Nebylo to kvůli nějaké neobvyklé situaci, ale aby se naši žáci zdokonalili v poskytování první pomoci a aby se seznámili s fungováním integrovaného záchranného systému. Nedílnou součástí této akce je také kurz první pomoci, kde si žáci mohou vyzkoušet, jak konkrétně postupovat při záchraně lidského života.

Žáci byli seznámeni s prací záchranářů i hasičů, zopakovali si postupy při provádění první pomoci a měli možnost prohlídky zásahových vozidel a moderních prostředků pro poskytování záchrany lidského života. 

První _pomoc_do_škol

Volba povolání

Ve dnech 8. 9. a 15. 9. do školy zavítaly pracovnice z Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou. Formou besedy přiblížily žákům 8. a 9. ročníku současnou situaci na trhu práce. Ve vyhrazené hodince ještě probraly s žáky problematiku volby studia, nastínily možnosti individuálního poradenství, vyhledávání volných pracovních míst na internetu a uplatnění na trhu práce. „Volba povolání“ je součástí kariérového poradenství, které představuje škálu aktivit souvisejících s poskytováním informací, rozvíjením dovedností, efektivním využití dostupných informačních zdrojů, které jsou důležité pro volbu vzdělávací a profesní dráhy. Naši žáci mají také možnost v posledním roce na základní škole využít každotýdenní šedesáti minutové doučování z matematiky a českého jazyka. Přejeme hodně štěstí všem žákům, kteří musí v tomto roce učinit jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě – vybrat si střední školu.