Aktuálně ze ZŠ

K hodnocení žáků v pololetí

Všichni učitelé na naší škole monitorují zapojení a aktivitu všech žáků a poskytují žákům i rodičům zpětnou vazbu. V současné době distančního vzdělávání je situace pro učitele i pro žáky o to složitější, že nemají spolu bezprostřední kontakt. Jednou z forem, kterou připravujeme (zkušební provoz již v tomto školním roce), bude i postupné zavádění elektronické žákovské knížky. V uplynulých letech jsme byli limitováni mj. vysokým počtem rodičů, kteří neměli adekvátní PC techniku.

V současné době, v online výuce, se snaží vyučující odpovídat individuálně žákům a řeší s nimi jejich konkrétní chyby, podporují žáky v motivaci a v hledání řešení.

Při hodnocení by měli učitelé brát v potaz i doporučení MŠMT a ČŠI  - viz níže.

Z doporučení, které společně vydává MŠMT a ČŠI k hodnocení žáků základních a středních škol a konzervatoří.

Hodnocení žáků bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou. Zároveň je však třeba při hodnocení zásadním způsobem zohlednit specifickou situaci a vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí. Způsob hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem musí škola přizpůsobit podmínkám žáka pro toto vzdělávání (viz nový § 184a odst. 3 školského zákona). Toto doporučení, které společně vydává MŠMT a ČŠI, popisuje jak související právní úpravu, tak také priority, na které je vhodné se zaměřit, různé varianty a nástroje hodnocení a doporučené postupy.

Na vysvědčení je možné hodnotit klasifikací, slovně i kombinací obou způsobů, ovšem dle § 51 odst. 3 školského zákona je základní škola povinna převést slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení na střední školu.

Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí by mělo vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, ale mělo by být přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl. Takovými skutečnostmi jsou např.:

 • účast na distanční výuce;
 • aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);
 • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;
 • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;
 • schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;
 • to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;
 • to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;
 • to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;
 • to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky.

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování v základních a středních školách plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Naše škola sdělí (v souladu s doporučením MŠMT) 28. ledna 2021 obsah výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům prostředním e-mailů.

Vysvědčení nebo výpis předá žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

pdfDoporučení k hodnocení na vysvědčení

Kraje pro bezpečný internet - soutěž

Žáci naší školy si mohou na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečnosti na internetu. Kurzy jsou jako v předchozích letech doplněny soutěžním kvízem o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o., GORDIC a sdružení CZ.NIC. Žáci se mohou také zapojit do náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen zkušenějším a zvídavějším studentům. I zde mohou úspěšní studenti získat hodnotné ceny.

Pravidla soutěže ZDE.

pdfKPBI - plakát - prodlouženo

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nařízení

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nařízení, kterým se stanovuje povinnost nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Více viz přílohy.

pdfInformace pro školy a školská zařízení - roušky

pdfMimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 25. 2. 2021 do odvolání

pdfMimořádné opatření izolace a karanténa od 1. 3. 2021 do odvolání

Informace o provozu naší školy v období od 15. února 2021 do 28. února 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

Pokud bude vládou umožněná od 1. března 2021 výuka prvního stupně a rotační výuka druhého stupně, nastoupí do školy žáci šestých tříd a devátá třída. Na distanční výuce by zůstali žáci sedmých tříd a osmá třída.

pdfUV - školy 14.02.2021

pdfInformace k provozu škol od 15. do 18. února 2021

Přijímací řízení 2020/2021 – změny platné od 5. 1. 2021

 • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky nebude v případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a nástavbového studia povinnou součástí přijímacího řízení.
 • Pokud ředitel školy rozhodne, že se jednotná přijímací zkouška nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška – tato zkouška se nesmí konat v termínech, které jsou stanoveny pro konání jednotné přijímací zkoušky.
 • Ředitel školy dále může rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jak stanovuje pro standardní přijímací řízení školský zákon (tj. 60 %, resp. 40 % v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou). Informace o tomto podílu musí být součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení.
 • Pokud je součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška i školní přijímací zkouška, stanoví ředitel školy termíny školní přijímací zkoušky na stejný den, kdy se koná jednotná přijímací zkouška. (Toto neplatí, pokud se přijímací zkouška koná distančním způsobem.)
 • Pokud je jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška součástí prvního kola přijímacího řízení, může rozhodnout ředitel školy nejpozději do 8. března 2021 o jejich nekonání, pokud:
 1. si tuto možnost výslovně vyhradí v kritériích pro první kolo přijímacího řízení a zároveň
 2. počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Další menší změny viz „Opatření obecné povahy – úprava přijímacího řízení.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 5. ledna 2021.

Opatření obecné povahy - úprava přijímacího řízení, MŠMT ČR (msmt.cz)

Uplynulé čtvrtletí ve škole a školní družině

Letošní podzim a probíhající zima ve škole a školní družině plynou v duchu neustálých změn. Od 14. října byla z nařízení vlády zakázána osobní přítomnost žáků ve škole a my jsme začali s distanční výukou. Tento stav trval do 17. listopadu, do školy se mohli vrátit pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci se doma vzdělávali dále distančním způsobem.

Prezenční výuka na naší škole probíhala v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučovaly ani nijak neprolínaly. To stejné platilo pro školní jídelnu a pro školní družinu.

Od 30. listopadu se do základní školy mohli vrátit všichni žáci z prvního stupně. O týden později i žáci z druhého stupně, kteří se rotačně po dvou třídách střídali prezenčním a distančním způsobem. I když nebylo jednoduché zorganizovat provoz školy tak, aby se dodržovala veškerá hygienická nařízení, vše jsme zvládli i díky zodpovědnému přístupu všech žáků naší školy.

I když žáci nemohli mít klasickou tělesnou výchovu, přesto jsme zařadili do hodin tělesné výchovy vycházky a pobyt na čerstvém vzduchu, aby žáci nemuseli trávit celý den v rouškách ve školních třídách. Upřednostnit pohyb na čerstvém vzduchu platí nejen pro hodiny tělesné výchovy, ale i pro školní družinu.

Všechna oddělení školní družiny byla samozřejmě také plná dalších aktivit. Vychovatelky s dětmi v předvánočním čase tvořily a vyráběly andílky, vánoční skřítky, svíčky a přáníčka. Ve školní družině oslavili v každé skupině Vánoce a pod stromečkem děti našly nové hry, panenky, stavebnice a další hračky.

Po vánočních prázdninách - 4. ledna se do školy mohli vrátit pouze žáci 1. a 2. ročníku. Leden přinesl příznivé podmínky pro zimní aktivity, a proto vychovatelky s dětmi ve školní družině vyrazily bobovat na školní hřiště. Nejen ve škole, ale i ve školní družině nás v novém roce čeká spousta dalších aktivit.

Nicméně budeme moc rádi, aby se do školy mohli vrátit co nejdříve všichni žáci školy. Moc se na ně těší všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy.

Věříme, že i rok 2021, přes mnohá omezení vyvolaná pandemií, zvládneme ve škole i ve školní družině minimálně tak dobře jako loňský rok.

Uplynulé čtvrtletí_ve_škole_a_školní_družině_1

Uplynulé čtvrtletí_ve_škole_a_školní_družině_2

Uplynulé čtvrtletí_ve_škole_a_školní_družině_3

Informace k provozu naší základní školy od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021

Od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Pokud se vyučující domluví se zákonným zástupcem žáka, jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka na naší škole bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se nebudou neslučovat, ani jinak neprolínat).

Příchod a odchod a pohyb žáků ve škole bude i nadále organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd (Žáci při příchodu do školy nečekají před budovou, ale rovnou odcházejí (po převlečení a po přezutí v šatně do své třídy).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

Podle možností zařadíme pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

Ve školní družině budeme dodržovat i nadále homogenity skupiny žáků jedné třídy.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Ve škole budeme pracovat v aplikaci Teams. Bližší informace jste obdrželi od třídních učitelů. Účast na výuce je možná také prostřednictvím chytrých telefonů (aplikace Teams). Případné kolize v rozvrhu mezi sourozenci, nemožnost připojit se v dané době do online hodin budeme řešit individuálně.

Platforma Teams umožňuje zpracovávat soubory např. bez toho, abyste museli vždy tisknout a skenovat úkoly zadávané ve Wordu. Veškeré materiály budou pro žáky ke stažení pouze na TEAMS ve své třídě v souborech pod daným předmětem.

V odůvodněných případech může škola zapůjčit k výuce notebook (bude-li volný k dispozici). O zapůjčení notebooku rozhoduje po konzultaci s třídním učitelem ředitel školy.

Současná nedostupnost PC či jiného zařízení je důvodem k omluvě žáka z konkrétní hodiny online výuky (nicméně povinnost každého žáka je plnit úkoly, které jsou zadané v aplikaci Teams). Pravidla pro omlouvání žáka, který se nemůže zúčastnit distanční výuky, jsou stejná jako při běžném provozu školy. Viz také Dodatek školního řádu č. 1 z roku 2020.

Ke vzdělávání distančním způsobem na 1. stupni.

Vzdělávání distančním způsobem na 1. st. ZŠ má svá specifika, žáci v tomto věku ještě obvykle nedosahují takové míry samostatnosti, digitální gramotnosti a kompetencí k učení, aby mohli plně převzít odpovědnost za své vzdělávání. Synchronní výuka na 1. st. by neměla trvat déle než jednu hodinu. Vhodné je střídat “online” setkání se samostatnou prací. Vzhledem k věku žáků není reálné a správné, aby online výuka probíhala ve stejném rozsahu dle obvyklého rozvrhu. Důležité je udržovat s žáky každodenní kontakt, jasně stanovit vzdělávací priority, pravidelně žáky povzbuzovat a prostřednictvím formativní zpětné vazby posilovat jejich vnitřní motivaci k dalšímu pokroku.

Online výuka na 1. stupni bude probíhat jako podpora distanční výuky.

3. – 4. ročníky – 5 hodin týdně (vždy 60 minut), žáci budou pracovat s třídní učitelkou, případně s vyučujícími stěžejních předmětů. Do online vyučovacích hodin budou zařazeny M, ČJ, AJ, PRV, PŘ a VL.

3. ročník: 10.00 – 11.00

4. ročníky: 11.00 – 12.00

Výuka v 5. ročnících bude probíhat podle následujícího rozvrhu.

V.A

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
PO - AJ ČJ
ÚT - M
ST - VL ČJ
ČT - AJ M
ČJ - M

V.B

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
PO - ČJ
ÚT - AJ M
ST - ČJ VL
ČT - M AJ
M ČJ -
Ke vzdělávání distančním způsobem na 2. stupni.

Čím jsou žáci starší, tím větší míru samostatnosti při vzdělávání lze očekávat a podporovat. Oproti výuce na 1. st. je doporučené zařazovat více skupinových aktivit, samostatné vyhledávání zdrojů a práci s nimi, využívat různé digitální nástroje podporující porozumění učivu, jeho procvičení a rozvoj kompetencí v daných oblastech. Ani na 2. st. ZŠ nelze on-line výuku plánovat tak, aby synchronní aktivity kopírovaly běžný školní rozvrh hodin a žáci museli mnoho hodin denně sledovat on-line přenosy. Synchronní výuka by neměla přesáhnout tři vyučovací hodiny za sebou.

VI.A

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO ČJ - AJ M
ÚT D F -
ST ČJ AJ M -
ČT - ČJ Z M
- - - -

VI.B

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO - ČJ M AJ
ÚT M D F -
ST AJ ČJ -
ČT - M ČJ Z
- - - -

VII.A

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO AJ M -
ÚT M ČJ D -
ST Z - ČJ AJ
ČT F M - ČJ
- - - -

VII.B

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO M AJ D -
ÚT - ČJ M
ST - Z AJ ČJ
ČT ČJ F M -
- - - -

VIII.

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO ČJ M -
ÚT - ČJ AJ NJ
ST M D CH -
ČT NJ ČJ AJ -
F M Z -

IX.

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO ČJ1/M2 M1/ČJ2 - Z
ÚT AJ1/NJ2 NJ1/AJ2 -
ST ČJ1/M2 M1/ČJ2 D -
ČT AJ1/NJ2 NJ1/AJ2 CH -
ČJ1/M2 M1/ČJ2 F -

Odkaz na web MŠMT

https://www.msmt.cz/aktualni-informace-k-provozu-skol

Školní stravování

Zařízení školního stravování bude v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat podle domluvy s vedoucí stravování – příchod ze spodní strany školy.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.