Přijímací řízení 2020/2021 – změny platné od 5. 1. 2021

  • Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky nebude v případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a nástavbového studia povinnou součástí přijímacího řízení.
  • Pokud ředitel školy rozhodne, že se jednotná přijímací zkouška nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška – tato zkouška se nesmí konat v termínech, které jsou stanoveny pro konání jednotné přijímací zkoušky.
  • Ředitel školy dále může rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jak stanovuje pro standardní přijímací řízení školský zákon (tj. 60 %, resp. 40 % v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou). Informace o tomto podílu musí být součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení.
  • Pokud je součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška i školní přijímací zkouška, stanoví ředitel školy termíny školní přijímací zkoušky na stejný den, kdy se koná jednotná přijímací zkouška. (Toto neplatí, pokud se přijímací zkouška koná distančním způsobem.)
  • Pokud je jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška součástí prvního kola přijímacího řízení, může rozhodnout ředitel školy nejpozději do 8. března 2021 o jejich nekonání, pokud:
  1. si tuto možnost výslovně vyhradí v kritériích pro první kolo přijímacího řízení a zároveň
  2. počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.

Další menší změny viz „Opatření obecné povahy – úprava přijímacího řízení.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 5. ledna 2021.

Opatření obecné povahy - úprava přijímacího řízení, MŠMT ČR (msmt.cz)