K hodnocení žáků v pololetí

Všichni učitelé na naší škole monitorují zapojení a aktivitu všech žáků a poskytují žákům i rodičům zpětnou vazbu. V současné době distančního vzdělávání je situace pro učitele i pro žáky o to složitější, že nemají spolu bezprostřední kontakt. Jednou z forem, kterou připravujeme (zkušební provoz již v tomto školním roce), bude i postupné zavádění elektronické žákovské knížky. V uplynulých letech jsme byli limitováni mj. vysokým počtem rodičů, kteří neměli adekvátní PC techniku.

V současné době, v online výuce, se snaží vyučující odpovídat individuálně žákům a řeší s nimi jejich konkrétní chyby, podporují žáky v motivaci a v hledání řešení.

Při hodnocení by měli učitelé brát v potaz i doporučení MŠMT a ČŠI  - viz níže.

Z doporučení, které společně vydává MŠMT a ČŠI k hodnocení žáků základních a středních škol a konzervatoří.

Hodnocení žáků bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou. Zároveň je však třeba při hodnocení zásadním způsobem zohlednit specifickou situaci a vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí. Způsob hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem musí škola přizpůsobit podmínkám žáka pro toto vzdělávání (viz nový § 184a odst. 3 školského zákona). Toto doporučení, které společně vydává MŠMT a ČŠI, popisuje jak související právní úpravu, tak také priority, na které je vhodné se zaměřit, různé varianty a nástroje hodnocení a doporučené postupy.

Na vysvědčení je možné hodnotit klasifikací, slovně i kombinací obou způsobů, ovšem dle § 51 odst. 3 školského zákona je základní škola povinna převést slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení na střední školu.

Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí by mělo vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, ale mělo by být přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl. Takovými skutečnostmi jsou např.:

  • účast na distanční výuce;
  • aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);
  • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;
  • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;
  • schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;
  • to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;
  • to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;
  • to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;
  • to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky.

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování v základních a středních školách plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Naše škola sdělí (v souladu s doporučením MŠMT) 28. ledna 2021 obsah výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům prostředním e-mailů.

Vysvědčení nebo výpis předá žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

pdfDoporučení k hodnocení na vysvědčení