Informace k provozu naší základní školy od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021

Od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Pokud se vyučující domluví se zákonným zástupcem žáka, jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka na naší škole bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se nebudou neslučovat, ani jinak neprolínat).

Příchod a odchod a pohyb žáků ve škole bude i nadále organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd (Žáci při příchodu do školy nečekají před budovou, ale rovnou odcházejí (po převlečení a po přezutí v šatně do své třídy).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

Podle možností zařadíme pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

Ve školní družině budeme dodržovat i nadále homogenity skupiny žáků jedné třídy.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Ve škole budeme pracovat v aplikaci Teams. Bližší informace jste obdrželi od třídních učitelů. Účast na výuce je možná také prostřednictvím chytrých telefonů (aplikace Teams). Případné kolize v rozvrhu mezi sourozenci, nemožnost připojit se v dané době do online hodin budeme řešit individuálně.

Platforma Teams umožňuje zpracovávat soubory např. bez toho, abyste museli vždy tisknout a skenovat úkoly zadávané ve Wordu. Veškeré materiály budou pro žáky ke stažení pouze na TEAMS ve své třídě v souborech pod daným předmětem.

V odůvodněných případech může škola zapůjčit k výuce notebook (bude-li volný k dispozici). O zapůjčení notebooku rozhoduje po konzultaci s třídním učitelem ředitel školy.

Současná nedostupnost PC či jiného zařízení je důvodem k omluvě žáka z konkrétní hodiny online výuky (nicméně povinnost každého žáka je plnit úkoly, které jsou zadané v aplikaci Teams). Pravidla pro omlouvání žáka, který se nemůže zúčastnit distanční výuky, jsou stejná jako při běžném provozu školy. Viz také Dodatek školního řádu č. 1 z roku 2020.

Ke vzdělávání distančním způsobem na 1. stupni.

Vzdělávání distančním způsobem na 1. st. ZŠ má svá specifika, žáci v tomto věku ještě obvykle nedosahují takové míry samostatnosti, digitální gramotnosti a kompetencí k učení, aby mohli plně převzít odpovědnost za své vzdělávání. Synchronní výuka na 1. st. by neměla trvat déle než jednu hodinu. Vhodné je střídat “online” setkání se samostatnou prací. Vzhledem k věku žáků není reálné a správné, aby online výuka probíhala ve stejném rozsahu dle obvyklého rozvrhu. Důležité je udržovat s žáky každodenní kontakt, jasně stanovit vzdělávací priority, pravidelně žáky povzbuzovat a prostřednictvím formativní zpětné vazby posilovat jejich vnitřní motivaci k dalšímu pokroku.

Online výuka na 1. stupni bude probíhat jako podpora distanční výuky.

3. – 4. ročníky – 5 hodin týdně (vždy 60 minut), žáci budou pracovat s třídní učitelkou, případně s vyučujícími stěžejních předmětů. Do online vyučovacích hodin budou zařazeny M, ČJ, AJ, PRV, PŘ a VL.

3. ročník: 10.00 – 11.00

4. ročníky: 11.00 – 12.00

Výuka v 5. ročnících bude probíhat podle následujícího rozvrhu.

V.A

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
PO - AJ ČJ
ÚT - M
ST - VL ČJ
ČT - AJ M
ČJ - M

V.B

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
PO - ČJ
ÚT - AJ M
ST - ČJ VL
ČT - M AJ
M ČJ -
Ke vzdělávání distančním způsobem na 2. stupni.

Čím jsou žáci starší, tím větší míru samostatnosti při vzdělávání lze očekávat a podporovat. Oproti výuce na 1. st. je doporučené zařazovat více skupinových aktivit, samostatné vyhledávání zdrojů a práci s nimi, využívat různé digitální nástroje podporující porozumění učivu, jeho procvičení a rozvoj kompetencí v daných oblastech. Ani na 2. st. ZŠ nelze on-line výuku plánovat tak, aby synchronní aktivity kopírovaly běžný školní rozvrh hodin a žáci museli mnoho hodin denně sledovat on-line přenosy. Synchronní výuka by neměla přesáhnout tři vyučovací hodiny za sebou.

VI.A

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO ČJ - AJ M
ÚT D F -
ST ČJ AJ M -
ČT - ČJ Z M
- - - -

VI.B

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO - ČJ M AJ
ÚT M D F -
ST AJ ČJ -
ČT - M ČJ Z
- - - -

VII.A

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO AJ M -
ÚT M ČJ D -
ST Z - ČJ AJ
ČT F M - ČJ
- - - -

VII.B

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO M AJ D -
ÚT - ČJ M
ST - Z AJ ČJ
ČT ČJ F M -
- - - -

VIII.

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO ČJ M -
ÚT - ČJ AJ NJ
ST M D CH -
ČT NJ ČJ AJ -
F M Z -

IX.

1.
07:40-08:25
2.
08:35-09:20
3.
09:35-10:20
4.
10:30-11:15
PO ČJ1/M2 M1/ČJ2 - Z
ÚT AJ1/NJ2 NJ1/AJ2 -
ST ČJ1/M2 M1/ČJ2 D -
ČT AJ1/NJ2 NJ1/AJ2 CH -
ČJ1/M2 M1/ČJ2 F -

Odkaz na web MŠMT

https://www.msmt.cz/aktualni-informace-k-provozu-skol

Školní stravování

Zařízení školního stravování bude v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat podle domluvy s vedoucí stravování – příchod ze spodní strany školy.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.