Projekty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA       
 
Školní a mezitřídní projekty
 
Třídní projekty a projekty v rámci předmětů (celoroční na 1. stupni)

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Název výzva: Výzva pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Šablony II OB 2019

Celková částka v projektu je 1 380 416 Kč.

Tyto prostředky budeme čerpat od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 a budou použity především na práci školního asistenta v základní i mateřské škole, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, vzdělávání pedagogických pracovníků.

pdf 74 kB  - Šablony II OB 2019

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Šablony OB 2017

Celková obdržená částka je 1 059 680 Kč. Hlavní cílem projektu je usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol. V rámci dvouletého projektu (od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019) budou finanční prostředky (získané navíc oproti běžnému rozpočtu školy) využity např. na doučování (přípravu) žáků, několik set tisíc Kč bude určeno na pomůcky pro tyto žáky,  pro školní asistenty, část financí bude určena na vzdělávání pedagogů.

 pdf 75 kB -  Šablony OB 2017

 

Ovoce do škol - odkaz zde
 
Laktea, o.p.s Školní mléko - odkaz zde
 
SCIO testování - odkaz zde
 
První pomoc do škol - odkaz zde
Dlouhodobě vždy pro žáky 8. ročníku
 
Proškoly.cz - odkaz zde

Naše škola již několikátým rokem využívá služeb portálu Proškoly.cz získala certifikát "Aktivní škola". Tento portál nabízí širokou paletu testových úloh k individuální diagnostice žáků a odhalujících jejich kognitivní schopnosti. Žáci devátého ročníku portál využívají při rozhodování o své další profesní i studijní dráze. Dotazníky Klima třídy a Klima školy  nám umožňují hodnocení stavu a vývoje skupin žáků - tříd, resp. fungování školy jako celku. Hlavním přínosem používání sociometrických dotazníků je získání cenných informací o vztazích, pocitech a celkové atmosféře v kolektivu, na základě kterých je možné pracovat na jejich pozitivní proměně. Výstupy těchto šetření lze jednoduše využít jako podklady pro vlastní hodnocení školy (autoevaluaci).


Jeden svět na školách - odkaz zde

Od roku 2013 se naše škola zapojila asi mezi 300 základních a středních škol, které využívají ve výuce vzdělávací programy společnosti Člověk v tísni do projektu Jeden svět na školách. Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit probíráme důležitá témata a konkrétní příběhy. Věnujeme se lidským právům, moderním československým dějinám, mediálnímu vzdělávání a mnoha dalším tématům.

 
InspIS SET - domácí testování pro žáky (připravujeme)
 
Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina
 
Název a číslo projektu:

Modernizace školství v obci Osová Bítýška reg. č. CZ.1.11/3.3.00/36.01481

Předmětem projektu je investice do modernizace školství v obci Osová Bítýška. Předkládaný projekt se dotkne zkvalitnění vzdělávacích podmínek a to jak v předškolním zařízení, tak i v základní škole.

Projekt řeší současný neúplně vyhovující stav v oblasti výuky v mateřské škole, v rámci projektu dojde k dispozičním změnám učeben, což se projeví i v jejich velikosti. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění podmínek pro výuku odborných předmětů na základní škole. V rámci realizace projektu dojde ke vzniku nové multimediální učebny, stávající odborné učebny budou dovybaveny chybějícími učebními pomůckami. V rámci investic do školství dojde k instalaci venkovního výtahu, který zajistí bezbariérovost celé budovy školy.

- Předpokládané celkové náklady projektu jsou: 6 593 129 Kč, přičemž předpokládaná 85 % dotace je

  5 604 159,50tis. Kč

- Projekt je spolufinancován z fondu EU - Regionální operační program NUTS II Jihovýchod

 

 
 
Malé školní arboretum
Získali jsme dotaci 70 tis. Kč. Výstavba dokončena v roce 2014. Od školního roku 2014/2015 zde probíhají práce
dětí s živou přírodou (místo prací na školním pozemku)
 
Spolupráce s rakouskou školou ve Schweiggers - odkaz zde
 
PEníze DO Škol (PEDOŠ)
Získali jsme dotaci ve výši 1 250 000 Kč (pořídilo se moderní vybavení tříd; interaktivní dataprojektory, počítače,
didaktické pomůcky atd.). Ukončeno vybavování v roce 2014. 
 
Čtenářská dílna
Naše škola získala na základě zpracované žádosti projekt Čtenářská dílna, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.1526 - výzva
č. 56. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Výše dotace je 227 024 Kč (škola nemusí vydávat další prostředky na spoluúčast) a bude použita na
zkvalitnění čtenářských kompetencí žáků. Velice rádi využijeme podmínku, která předpokládá do konce roku 2015
nákup 800 knih pro školu. Učitelé také připraví v rámci výuky literatury 80 vzorových hodin - čtenářských dílen.
Plakát:   pdf 1005 kB
 
eTwinning 2015/2016 - Mezinárodní spolupráce

Naše škola se již několik let zapojuje do aktivity nazvané eTwinning. Hlavním úkolem portálu zřízeného ministerstvem školství a podporovaného z evropských peněz je umožnit učitelům vyhledávání partnerských škol v Evropě a mezinárodní spolupráci škol. Žákům je tak poskytnuta možnost praktického využití anglického jazyka a získání nových poznatků o životě vrstevníků v evropských zemích.

V letošním školním roce v rámci této aktivity žáci 8. a 9. ročníku navázali kontakt  se  žáky ze Srbska založený na  vzájemné výměně dopisů.

Žáci 6. ročníku zahájí spolupráci s polskou školou na projektu Moje země a žáky 5. ročníku čeká v jarním období projekt Velikonoce spolu se školou z Estonska. 

 

Výuka plavání

Na základě žádosti v rozvojovém programu - Podpora výuky plavání v základních školách vyhlášeného MŠMT ČR - získala naše škola finanční podporu ve výši 63 000 Kč.  Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně ZŠ. Zmíněná částka bude využita na dopravu žáků 3. a 4. ročníků do Plavecké školy Laguna v Třebíči. Výuka plavání se uskuteční desetkrát od 25. 4. - 27. 6. 2018. Dopravné bude tedy v tomto školním roce pro naše žáky zdarma.

 

Projekt Vánoce - odkaz zde
 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA
 
S mrkvičkou na zkušenou - projekt Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina
 
Frajeřinky pro mateřinky - práce s výtvarnými materiály (m.j. ve školním roce 2014/2015 celkem 6x sobotní
                                         školení pro učitelky)
 
Kamarádka knížka - projekt týkající se před čtenářské gramotnosti, vypracovaný učitelkami MŠ Osová Bítýška
 
Počítání, to nás baví - projekt týkající se před matematické gramotnosti
 
Rekonstrukce školní zahrady - spolu s obcí Osová Bítýška jsme se podíleli na rekonstrukci školní zahrady v MŠ
                                             - odkaz zde
 
Kuliferdova mateřská škola
 

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitele školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

>>> zobrazit všechny akce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a mateřské školy v Osové Bítýšce.

Základní škola a mateřská škola
Osová Bítýška

Osová Bítýška 246, 594 53
maly@zsob.cz

Dnes je 25. ledna 2020
Svátek má Miloš